Watch Glass(Beaker Cover) 시계접시

검색상품

(총 5개 상품)
상품검색
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) With DURAN Boro-glass 3.3

  (1) With DURAN Boro-glass 3.3
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  DU.2132124 Dish watch boro. 40mm 1/Ea. 12,870
  DU.2132124 Dish watch boro. 40mm 10/Pk. 124,670
  DU.2132132 Dish watch boro. 50mm 1/Ea. 13,840
  DU.2132132 Dish watch boro. 50mm 10/Pk. 134,120
  DU.2132134 Dish watch boro. 60mm 1/Ea. 15,060
  DU.2132134 Dish watch boro. 60mm 10/Pk. 145,940
  DU.2132141 Dish watch boro. 80mm 1/Ea. 16,270
  DU.2132141 Dish watch boro. 80mm 10/Pk. 157,750
  DU.2132146 Dish watch boro. 100mm 1/Ea. 19,170
  DU.2132146 Dish watch boro. 100mm 10/Pk. 185,810
  DU.2132152 Dish watch boro. 125mm 1/Ea. 24,250
  DU.2132152 Dish watch boro. 125mm 10/Pk. 235,140
  DU.2132157 Dish watch boro. 150mm 1/Ea. 32,780
  DU.2132157 Dish watch boro. 150mm 10/Pk. 317,860
  DU.2132161 Dish watch boro. 200mm 1/Ea. 46,780
  DU.2132161 Dish watch boro. 200mm 10/Pk. 453,740
  DU.2132166 Dish watch boro. 250mm 1/Ea. 117,590

  (2) With Soda-lime Glass

  (2) With Soda-lime Glass
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  DU.2332124 Dish watch, soda, ¢40mm 1/Ea. 2,750
  DU.2332124 Dish watch, soda, ¢40mm 10/Pk. 26,440
  DU.2332132 Dish watch, soda, ¢50mm 1/Ea. 2,750
  DU.2332132 Dish watch, soda, ¢50mm 10/Pk. 26,440
  DU.2332134 Dish watch, soda, ¢60mm 1/Ea. 2,840
  DU.2332134 Dish watch, soda, ¢60mm 10/Pk. 27,410
  DU.2332138 Dish watch, soda, ¢70mm 1/Ea. 2,920
  DU.2332138 Dish watch, soda, ¢70mm 10/Pk. 28,130
  DU.2332141 Dish watch, soda, ¢80mm 1/Ea. 3,110
  DU.2332141 Dish watch, soda, ¢80mm 10/Pk. 29,940
  DU.2332143 Dish watch, soda, ¢90mm 1/Ea. 3,470
  DU.2332143 Dish watch, soda, ¢90mm 10/Pk. 33,540
  DU.2332146 Dish watch, soda, ¢100mm 1/Ea. 4,080
  DU.2332146 Dish watch, soda, ¢100mm 10/Pk. 39,300
  DU.2332151 Dish watch, soda, ¢120mm 1/Ea. 5,750
  DU.2332151 Dish watch, soda, ¢120mm 10/Pk. 55,500
  DU.2332152 Dish watch, soda, ¢125mm 1/Ea. 5,930
  DU.2332152 Dish watch, soda, ¢125mm 10/Pk. 57,130
  DU.2332157 Dish watch, soda, ¢150mm 1/Ea. 7,380
  DU.2332157 Dish watch, soda, ¢150mm 10/Pk. 71,360
  DU.2332161 Dish watch, soda, ¢200mm 1/Ea. 9,900
  DU.2332161 Dish watch, soda, ¢200mm 10/Pk. 95,850
  DU.2332166 Dish watch, soda, ¢250mm 1/Ea. 15,930
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Gla1021 Dish, Watch Glass, Φ45 1/Ea. 560
  SL.Gla1021 Dish, Watch Glass, Φ45 10/Pk. 5,410
  SL.Gla1022 Dish, Watch Glass, Φ50 1/Ea. 630
  SL.Gla1022 Dish, Watch Glass, Φ50 10/Pk. 6,070
  SL.Gla1023 Dish, Watch Glass, Φ60 1/Ea. 670
  SL.Gla1023 Dish, Watch Glass, Φ60 10/Pk. 6,410
  SL.Gla1024 Dish, Watch Glass, Φ70 1/Ea. 730
  SL.Gla1024 Dish, Watch Glass, Φ70 10/Pk. 6,950
  SL.Gla1025 Dish, Watch Glass, Φ80 1/Ea. 960
  SL.Gla1025 Dish, Watch Glass, Φ80 10/Pk. 9,260
  SL.Gla1026 Dish, Watch Glass, Φ90 1/Ea. 1,090
  SL.Gla1026 Dish, Watch Glass, Φ90 10/Pk. 10,470
  SL.Gla1027 Dish, Watch Glass, Φ100 1/Ea. 1,260
  SL.Gla1027 Dish, Watch Glass, Φ100 10/Pk. 12,130
  SL.Gla1028 Dish, Watch Glass, Φ120 1/Ea. 1,320
  SL.Gla1028 Dish, Watch Glass, Φ120 10/Pk. 12,730
  SL.Gla1029 Dish, Watch Glass, Φ150 1/Ea. 1,570
  SL.Gla1029 Dish, Watch Glass, Φ150 10/Pk. 15,050
  SL.Gla1030 Dish, Watch Glass, Φ180 1/Ea. 2,400
  SL.Gla1030 Dish, Watch Glass, Φ180 10/Pk. 23,140
검색상품
검색상품
검색상품
앞으로 1 뒤로